به‌رنامه‌کانی روژ
شه‌ممه‌
هەواڵەکان16 / 3 / 2019
بۆنه‌ و رێوره‌سمه‌کان16 / 3 / 2019
روانینی رۆژ16 / 3 / 2019
اخبار16 / 3 / 2019
هەواڵەکان9 / 3 / 2019
گۆرانی کوردی 9 / 3 / 2019
هەنگاو9 / 3 / 2019
یه‌ک شه‌ممه‌
دوو شه‌ممه‌
سێ شه‌ممه‌
چوار شه‌ممه‌
پێنج شه‌ممه‌
هه‌ینی
رادیۆ دەنگی کوردستان
بەرنامە ی سێ شەممە ١٩٠٣٢٠١٩
بەرنامە ی سێ شەممە ١٩٠٣٢٠١٩
بەرنامە ی دوو شەممە ١٨٠٣٢٠١٩
بڵاوکراوه‌کان
به‌یاننــــــا‌مه‌و راگه‌یه‌نراو
راگەیەنراوی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران بە بۆنەی ٨ی مارس ڕۆژی جیهانی ژن
پەیامی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران بە بۆنەی نوێبوونەوەی ساڵ و نەورۆزی کوردەواری
هه‌ڵبژارده‌
سەمای ئازادی لە چیای تەرەغەی بۆکان، بەرەو نەورۆزو ساڵی نوێ
گوڵبژێرک لە فێستیواڵی خاوەن بەهرەکانی پیرانشار
پدیدە - بررسی عملکرد مجلس نهم ودهم قسمت ١٧
جەژنی نەورۆزی ١٣٩٦ بەرانبەر بە ٢٧١٧ ی کوردی ئاوای بێساران ناوچەی مەریوان بەشی ١
هه‌واڵه‌کان
سه‌ردوولکانه ‌و چه‌مه‌رچۆپی
ئەحمەد قادری
7 / 11 / 2018

ئهی شههیدانی سهربهرزی ڕۆژی حهڤدهی خهرمانانی قهڵای بەرزی دێموکراتم!

ئهی مهشخهڵی داگیرساوی ڕێگای ئهستهمی خهباتم

نازانم چۆن، بهکام زمان، کهسایهتیی بهرزی ئێوه بنرخێنم؟

به چ وشهو ڕسته و دێڕێک، ڕووحی مهزنتان بدوێنم؟

تاوانی مووشهکبارانی قهڵای دێموکرات له کۆیه، به کام جینایهتی ڕێژیم بشوبهێنم؟

ئهو کارهساته سامناکه، بهکام تهرازووی کام ویژدان ههڵسهنگێنم؟

به چ هێزێك تۆڵهی خوێنی به ناحهق ڕژاوی ئێوه له دوژمنی کورد وهستێنم؟

نازانم به چ ئاههنگێک، سهردوولکانهو بۆ هەڵدەم و، چهمهرچۆپی وهڕێ خهم و کوڵی دڵم دامرکێنم؟

بهکام سۆز و نهوای شمشاڵ، گهرمه شینتان وەلاوێنم؟

ههستی دهروونی گڕگرتووم به چ لهونێک بدرکێنم ؟

سههۆڵبهندانی پهژارهی شههید بوونتان به کام تیشکی خۆری ئازادیی وهتوێنم؟

چۆن بتوانم ناوی ههرمان و زیندووتان بۆ مێژووی گهلم تۆمار کهم؟

به چ هێزێک چیای ههزار به ههزاری کهسایهتیتان ههموار کهم؟

ئاخر قهندیل و ههڵگورد تاقۆسان چیای ژیلوان

نهکهرۆز و گیاڕهنگ و چیای زمزیران

کهلیخان و شاهۆ و ئاربابا و کێلهشین

داشامهجید و شانشین

له کام دێڕی هۆنراوهمدا بگونجێنم ؟

چۆمی گادهر و زرێوار، له کۆجهڵهی شیعرمدا چۆن بحهجمێنم؟

ئهو ڕووداوه جهرگبڕ و خهمێنهر و دڵتهزێنه

ئهو کارهساته سامناک و، ویژدانی زیندوو ههژینه

کوردستانی زام ههڵگرتووی ههژاندەوه

گهلی کوردی خاوهن مێژووی بۆ خهباتی جهماوهری ههستاندوه

جۆشدانهوهی هاو پهیوهندیی، هێزه خهباتگێڕهکانی ڕۆژههڵات بوو قۆناغێکی له نوێی شۆڕش و خهبات بووئهو ههڵوێسته بوێرانهی خۆڕاگرانی ڕۆژههڵات

 

گوڕوتینێکی له نوێ بوو، بۆ ڕهوتی داهاتووی خهبات

هاوپێوهندی و هاوخهمیی ئهو خهڵکه دڵ پڕ ئازاره

 

ئهو یهکدهنگی و یهک ههڵویستی و یهک وتاره

مستهکۆڵی جهرگبڕ بوو، لەگورچووی دوژمنان درا

بۆ خهبات و خۆڕاگریی داهاتوومان، بوو به مهشخهڵ و شهوچرا

هێز و گوڕی پێ داینهوه بۆ گیانبازی

هانی داین توندوتۆتر بپێوین ڕێی سهرفیرازی

ئهو ههڵچوون و خڕۆشانه

ئهو ههڵوێسته جوامێرانه

سهلماندیەوە کورد یهک گهله و، کوردستان یهک نیشتمانه

خاوهنی مێژووی هاوبهش و تێکۆشانی بێوچانه

له ڕۆژی ترس و تهنگانه، کۆسپ و لهمپهر نای وهستێنێ

به هێزی باوهڕ و ئیمان، سنووران تێک دهبهزێنێ

له باشوور و له ڕۆژههڵات نیشانی دا

 دوژمن ههرچهند خاوهن هێز بێ، ئیرادهی گهل تێک ناشکێنێ

بهزهبرو زۆر وکۆشتوبڕ، خهباتگێڕان نابهزێنێ

ئاڵای خهبات شهکاوهیه و، حیزبی پێشهوا ههرماوه

لهبهر زهبری داگیرکهران، هیچکات چۆکی دانهداوه

تۆڵهی خوێنی شههیدانی ڕۆژی حهڤدهی خهرمانانی، تێکۆشان و نهوهستانه

خۆڕاگری و نهسرهوتن و ڕاپهڕین و بهرخۆدانه

ههدا نادا تا ئهو ڕۆژهی، ئاواتی بهرزی شههیدان وهدی دێنێ

باخچهی ئاوات و خۆزیاکان، دهخهمڵێنێ

تا ئهو ڕۆژهی، (زوڵم ئهستووریی دهپسێ

زستان دهڕوا و، ڕووڕهشیی به خهلووز دهبڕێ)

***