ماڵه‌وه بەرنامەکان

بەرنامەکان

    دیالوگ – موضوع برنامه: محکومیت بمباران مقرهای احزاب کورد

    مهمانان: سیاوش حیاتی، دبیرکل جبهە متحد کورد - کرمانشاە ناصر مولودپورفرد، حقوقدان و فعال سیاسی...