دیالوگ – ویژە برنامە نە بە انتخابات

149

مهمانان:

ناهید جعفرپور (آلمان)، اتحاد فدائیان خلق ایران

حسن حاتمی (سوئد)، حزب دمکرات کوردستان