دیالوگ – موضوع برنامه: سرکوب و ستم مضاعف در اقلیم اهواز

86

مهمانان برنامە:

یوسف عزیزی بنی طرف، نویسندە و فعال سیاسی، لندن

مونا سیلاوی، سخنگوی حزب تضامن دمکراتیک اهواز، بروکسل