دیالوگ – موضوع برنامه: سیاست نروژ در قبال ایران و کورد

33

مهمان: کریم اللەویسی ,عضو حزب دمکرات کوردستان