بیانیەی مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران در حمایت از اعتراضات مردم خوزستان

39