مصاحبە خالد عزیزی، دبیرکل حزب دموکرات کوردستان با شبکە تلویزیون ماهوارەای ایران اینترنشنال

75