دیدگاە روز – موضوع برنامە :کشتار سوخت بران بلوچ

245

مهمان برنامە : رضا محمد امینی / عضوهیئت تحریریە روزنامە “کوردستان”