دیدگاە روز – موضوع برنامە : گشتار سوخت بران بلوچ

106

مهمان برنامە : ناصر بلیدەای / دبیرکل حزب مردم بلوچستان