دیدگاە روز – موضوع برنامە : گشتار سوخت بران بلوچ

193

مهمان برنامە : ناصر بلیدەای / دبیرکل حزب مردم بلوچستان